Zamówienia na usługi społeczne

Zamówienia na usługi społeczne zgodne z rozdz. 6 ustawy Pzp

Ogłoszenia o zamówieniach, których przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w rozdziale 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Aktulanie brak nowych postępowań