Oferty pracy

Ogłoszenie o pracę pracownik cywilny – starszy referent Wydziału Organizacji CLKP

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji poszukuje kandydatów: na stanowisku pracownik cywilny – starszy referent Wydziału Organizacji CLKP

Wymiar etatu: pełny
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa ul. Aleje Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa
 
Warunki pracy:
 • praca jednozmianowa przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
 • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • brak windy.
Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Obsługa kancelarii ogólnej CLKP, w szczególności w zakresie:
  • przyjmowanie wpływów korespondencji,
  • rejestrowania wpływów w dzienniku podawczym,
  • przyjmowania oraz wysyłania korespondencji i przesyłek z poczty specjalnej, urzędów pocztowych oraz od interesantów,
  • dostarczania korespondencji i przesyłek adresatom w CLKP,
  • prowadzenia rejestrów i skorowidzów rzeczowych i imiennych do spraw oraz pomocniczych,
  • prowadzenia dokumentacji „teczek obiegiem” oraz nadzorowania ich obiegu,
  • przyjmowania, nadawania i wydawania telegramów, telefonogramów, faksów oraz obsługi poczty elektronicznej,
  • nadzoru nad stanem zaopatrzenia w materiały biurowe wydziału oraz sporządzania okresowych zapotrzebowań w tym zakresie.
 • Przekazywanie przesyłek z kancelarii ogólnej CLKP do dekretacji kierownikowi komórki organizacyjnej, a następnie przekazanie ich właściwemu referentowi do załatwienia.
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie i przekazywanie Kierownikom komórek organizacyjnych CLKP dokumentacji finansowej (faktur, not).
 • Prowadzenie Dziennika Korespondencji Zleceń Fotograficznych, Dziennika Podawczego CRD, Dziennika Podawczego Bazy Danych DNA.
 • Wsparcie funkcjonowania sekretariatu: dyrektora, Wydziału Organizacji, Zespołu Finansowo-Księgowego oraz Zespołu ds. Zamówień Publicznych CLKP.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 
niezbędne:
 • wykształcenie min. średnie, staż pracy powyżej 1 roku
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • współpraca w grupie osób,
 • planowanie i organizowanie pracy,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • obsługa urządzeń biurowych,
dodatkowe wymagania:
 • dobra organizacja pracy,
 • odporność na stres,
 • znajomość obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych Policji,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • w przypadku posiadania - kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyższej lub oświadczanie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Termin składania dokumentów:
 
21 września 2020 r.
 
Forma składania dokumentów:
 
Osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Wydział Organizacji Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
Al. Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa
Na adres e-mail:  clkp@policja.gov.pl
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Inne informacje:
 
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około miesiąca od publikacji ogłoszenia.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Decyduje data stempla pocztowego.
Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji jest Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 7, 00-583 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji i nie będę przekazywane innym podmiotom. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne.
 
Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego:
 
3.275,00,- zł brutto oraz dodatek za wysługę lat.
 
Techniki i metody naboru:
 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
 • analiza ofert spełniających wymagania formalne,
 • rozmowa kwalifikacyjna
Dyrektor
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

insp. dr n. med. Radosław Juźwiak

Pliki do pobrania