Zamówienia publ. z art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

Zamówienia publ. z art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

Ogłoszenia o zamówieniach, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy, instalacji i uruchomienia aparatu do elektroforezy agarozowej wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i przeszkoleniem personelu oraz z zestawem dedykowanych do aparatu odczynników na potrzeby projektu DOB-BIO10/06/01/2019, pt. „Analiza epigenomu w celach dochodzeniowo-śledczych – zwiększenie możliwości identyfikacyjnych i wykrywczych badań DNA”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

38500000-0  – Aparatura kontrolna i badawcza

33696500-0  – Odczynniki laboratoryjne

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 10/CLKP/2020/EPI., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia: 26.05.2020 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy, instalacji i uruchomienia aparatu do elektroforezy agarozowej wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i przeszkoleniem personelu oraz z zestawem dedykowanych do aparatu odczynników na potrzeby projektu DOB-BIO10/06/01/2019, pt. „Analiza epigenomu w celach dochodzeniowo-śledczych – zwiększenie możliwości identyfikacyjnych i wykrywczych badań DNA”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

38500000-0  – Aparatura kontrolna i badawcza

33696500-0  – Odczynniki laboratoryjne

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 10/CLKP/2020/EPI., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Zgodnie z umową nr 52/20 z dnia 08.06.2020 r., udzielono zamówienia Wykonawcy Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, na kwotę 15 309,37 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy trzysta dziewięć złotych, 37/100).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy odczynników laboratoryjnych do wewnętrznej walidacji oraz materiałów i akcesoriów do badań na potrzeby projektu DOB-BIO10/03/01/2019, pt. „Wykorzystanie potencjału mikrobiomu środowiskowego w kryminalistyce”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

33696500-0  – Odczynniki laboratoryjne,

38437000-7  – Pipety i akcesoria laboratoryjne.

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 9/CLKP/2020/MIK., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

 

Termin składania ofert do dnia: 05.06.2020 r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy odczynników laboratoryjnych do wewnętrznej walidacji oraz materiałów i akcesoriów do badań na potrzeby projektu DOB-BIO10/03/01/2019 MIKROBIOM, pt. „Wykorzystanie potencjału mikrobiomu środowiskowego w kryminalistyce”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

33696500-0  – Odczynniki laboratoryjne,

38437000-7  – Pipety i akcesoria laboratoryjne.

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 9/CLKP/2020/MIK., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Zamawiający informuje, że w zakresie poszczególnych Pakietów udzielono zamówienia Wykonawcom, którzy złożyli oferty najkorzystniejsze cenowo, zgodnie z poniższym.

W zakresie Pakietu nr 1, udzielono zamówienia zgodnie z umową nr 60/20 z dnia 25.06.2020 r., na kwotę 433 002,07 zł brutto Wykonawcy: Analityk Ewa Kowalczyk, ul. Eugeniusza Romera 10 lok. B9, 02-784 Warszawa.

W zakresie Pakietu nr 2, udzielono zamówienia zgodnie z umową nr 58/20 z dnia 25.06.2020 r., na kwotę 45 768,30 zł brutto Wykonawcy: Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.

W zakresie Pakietu nr 3, udzielono zamówienia zgodnie z umową nr 59/20 z dnia 25.06.2020 r., na kwotę 19 389,57 zł brutto Wykonawcy: Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy materiałów eksploatacyjnych do testera wrażliwości na uderzenie BAM Fall Hammer BFH-12 firmy OZM Research na potrzeby projektu nr DOB-BIO9/11/04/2018 pt. „Budowa systemu do określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i przyrządów wybuchowych w oparciu o badania charakterystyk fal podmuchowych i parametrów detonacyjnych”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

38437000-7  – pipety i akcesoria laboratoryjne

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 11/CLKP/2020/WYB. stanowiące załącznik do ogłoszenia.

 

Termin składania ofert do dnia: 15.06.2020 r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy materiałów eksploatacyjnych do testera wrażliwości na uderzenie BAM Fall Hammer BFH-12 firmy OZM Research na potrzeby projektu nr DOB-BIO9/11/04/2018 pt. „Budowa systemu do określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i przyrządów wybuchowych w oparciu o badania charakterystyk fal podmuchowych i parametrów detonacyjnych”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

38437000-7  – pipety i akcesoria laboratoryjne

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 11/CLKP/2020/WYB. stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Zgodnie z Zamówieniem nr 95/2020/CLKP/WYB., z dnia 16.06.2020 r., udzielono zamówienia na kwotę  30 586,41 zł brutto Wykonawcy: Forcepol Sp. z o.o., ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy decybelomierza EXTECH SL355 na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/11/04/2018 pt. „Budowa systemu do określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i przyrządów wybuchowych w oparciu o badania charakterystyk fal podmuchowych i parametrów detonacyjnych”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

38300000-8 – przyrządy do pomiaru

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy decybelomierza EXTECH SL355 na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/11/04/2018 pt. „Budowa systemu do określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i przyrządów wybuchowych w oparciu o badania charakterystyk fal podmuchowych i parametrów detonacyjnych”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

38300000-8 – przyrządy do pomiaru

Zgodnie z zamówieniem z dnia 18.06.2020 r., udzielono zamówienia Wykonawcy  MJ-Elektronik Michał Janiak,  

1 Maja 46, 99-200 Poddębice, na kwotę: 2 014,00 zł brutto.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy termohigrobarometru Comet C4130 na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/11/04/2018 pt. „Budowa systemu do określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i przyrządów wybuchowych w oparciu o badania charakterystyk fal podmuchowych i parametrów detonacyjnych”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

38300000-8 – przyrządy do pomiaru

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy termohigrobarometru Comet C4130 na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/11/04/2018 pt. „Budowa systemu do określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i przyrządów wybuchowych w oparciu o badania charakterystyk fal podmuchowych i parametrów detonacyjnych”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

38300000-8 – przyrządy do pomiaru

Zgodnie z zamówieniem z dnia 25.06.2020 r., udzielono zamówienia Wykonawcy Laboratorium Pomiarowe MUTECH Sp. z o.o. Sp.k., Pl. Nowy Rynek 26, 99-400 Łowicz, na kwotę:  1 247,22 zł brutto.