Zamówienia publ. z art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

Zamówienia publ. z art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

Ogłoszenia o zamówieniach, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy odczynników wraz z dzierżawą i instalacją aparatu z oprogramowaniem i wyposażeniem przeznaczonego do identyfikacji osobniczej w oparciu o analizę STR na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/13/01/2018 „System informatyczny wspierający procesy wykorzystania i analizy dużej ilości danych w celu wykrycia powiązanych środków dowodowych na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych i czynności wykrywczych”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  33696500-0 – odczynniki laboratoryjne

                                                                  38434500-1 – analizatory biochemiczne

                                                                               48461000-7 – analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania.

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 6/CLKP/2019/HIT., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia 25.03.2019 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy odczynników wraz z dzierżawą i instalacją aparatu z oprogramowaniem i wyposażeniem przeznaczonego do identyfikacji osobniczej w oparciu o analizę STR na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/13/01/2018 „System informatyczny wspierający procesy wykorzystania i analizy dużej ilości danych w celu wykrycia powiązanych środków dowodowych na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych i czynności wykrywczych”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  33696500-0 – odczynniki laboratoryjne

                                                                  38434500-1 – analizatory biochemiczne

                                                                               48461000-7 – analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania.

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 6/CLKP/2019/HIT., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Zgodnie z umową nr 46/19, z dnia 23.04.2019 r., udzielono zamówienia na kwotę 169 484,50 zł brutto Wykonawcy: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska17, 00-203 Warszawa

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy aparatury do badania wrażliwości na bodźce mechaniczne w postaci testera wrażliwości na uderzenia i testera wrażliwości na tarcie wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych  i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/11/04/2018 pt.: „Budowa systemu do określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i przyrządów wybuchowych w oparciu o badania charakterystyk fal podmuchowych i parametrów detonacyjnych".

           Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  42900000-5 – różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 9/CLKP/2019/WYB., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia 10.05.2019 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawa i instalacja aparatury badawczej do przeprowadzenia badań genetycznych wraz z oprogramowaniem, wyposażeniem i dedykowanymi odczynnikami na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych                   na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/05/01/2018 „Specjalistyczny zestaw folii niskoadhezyjnych do zabezpieczania śladów biologicznych” - 3 Pakiety

Pakiet nr 1Aparat do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA techniką „real time PCR” z zestawem dedykowanych do aparatu odczynników

Pakiet nr 2 - System do izolacji DNA z próbek z zestawem dedykowanych do aparatu odczynników

Pakiet nr 3 - Wytrząsarka termiczna z blokiem

           Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  38500000-0  – aparatura kontrolna i badawcza

                                                                             33696500-0 – odczynniki laboratoryjne

                                                                             48461000-7 – analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania.

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 10/CLKP/2019/FOL., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia 20.05.2019 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawa młyna kulowego do mielenia dużych ilości substancji wraz z akcesoriami (pakiet nr 1) oraz dostawy przesiewacza sitowego wraz z zestawem sit (pakiet nr 2) na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/11/04/2018 „Budowa systemu do określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i przyrządów wybuchowych w oparciu o badania charakterystyk fal podmuchowych i parametrów detonacyjnych”

           Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  4290000-5 –różne maszyny ogólnego  i specjalnego przeznaczenia

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 11/CLKP/2019/WYB., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia 24.05.2019 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawa komory do ujawniania śladów daktyloskopijnych metodą metalizacji próżniowej na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/03/01/2018 „Podciśnieniowa komora do ujawniania śladów linii papilarnych związkami organicznymi w fazie gazowej”

           Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 12/CLKP/2019/KOM.., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia 30.05.2019 r.