Zamówienia publ. z art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

Zamówienia publ. z art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

Ogłoszenia o zamówieniach, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawa młyna kulowego do mielenia dużych ilości substancji wraz z akcesoriami (pakiet nr 1) oraz dostawy przesiewacza sitowego wraz z zestawem sit (pakiet nr 2) na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/11/04/2018 „Budowa systemu do określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i przyrządów wybuchowych w oparciu o badania charakterystyk fal podmuchowych i parametrów detonacyjnych”

           Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  4290000-5 –różne maszyny ogólnego  i specjalnego przeznaczenia

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 11/CLKP/2019/WYB., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia 24.05.2019 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawa młyna kulowego do mielenia dużych ilości substancji wraz z akcesoriami (pakiet nr 1) oraz dostawy przesiewacza sitowego wraz z zestawem sit (pakiet nr 2) na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/11/04/2018 „Budowa systemu do określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i przyrządów wybuchowych w oparciu o badania charakterystyk fal podmuchowych i parametrów detonacyjnych”

Pakiet 1 - dostawa młyna kulowego do mielenia dużych ilości substancji wraz z akcesoriami

Zgodnie z umową nr 75/19 z dnia 13.06.2019 r.,  zamówienie zostało udzielone Wykonawcy "BIOMIX" Firma Produkcyjno-Usługowa Roman Sajdakowski, ul. Wierzbowa 4, 05-080 Izabelin, na kwotę 10 578,00 zł.

Pakiet 2 - dostawa przesiewacza sitowego wraz z zestawem sit

Zgodnie z umową nr 76/19 z dnia 13.06.2019 r.,  zamówienie zostało udzielone Wykonawcy Merazet S.A., ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań, na kwotę 18 694,77 zł.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy aparatury do badania wrażliwości na bodźce mechaniczne w postaci testera wrażliwości na uderzenia i testera wrażliwości na tarcie wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych  i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/11/04/2018 pt.: „Budowa systemu do określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i przyrządów wybuchowych w oparciu o badania charakterystyk fal podmuchowych i parametrów detonacyjnych”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  42900000-5 – różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 14/CLKP/2019/WYB., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia 25.06.2019 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy aparatury do badania wrażliwości na bodźce mechaniczne w postaci testera wrażliwości na uderzenia i testera wrażliwości na tarcie wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych  i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/11/04/2018 pt.: „Budowa systemu do określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i przyrządów wybuchowych w oparciu o badania charakterystyk fal podmuchowych i parametrów detonacyjnych”.

Zgodnie z umową nr 88/19 z dnia 19.07.2019 r., zamówienie zostało udzielone Wykonawcy Forcepol Sp. z o.o., ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa, na kwotę 223 860,00 zł.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy wielofunkcyjnego systemu do badania śladów linii papilarnych, śladów spodów obuwia  i innych płaskich powierzchni na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/08/01/2018 pt.: „Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza.

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 15/CLKP/2019/NANO., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia 08.07.2019 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy wielofunkcyjnego systemu do badania śladów linii papilarnych, śladów spodów obuwia  i innych płaskich powierzchni na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/08/01/2018 pt.: „Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień”.

Przeprowadzono zapytanie ofertowe nr 15/CLKP/2019/NAN.

Zgodnie z umową nr 91/19 z dnia 17.07.2019 r.,  zamówienie zostało udzielone Wykonawcy Precoptic Co.Wojciechowscy Sp. Jawna, ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa, na kwotę 351 350,73 zł.